El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome
 
 
 

 

Empadronat o amb residència al municipi
Indiqueu si sou empadronats, i si teniu residència a Sant salvador de Guardiola. Aquesta dada es comprovarà per personal de l'ajuntament i podem demanar documentació que ho acrediti. 

 Protocol COVID19. Tota persona que faci ús de les instal·lacions o activitats accepta:


1. Que, durant els darrers 14 dies i en el moment d'accés a la instal·lació o activitat:
a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. Que hem prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva o accedir a la instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa l'activitat i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, romandré a casa i no participaré a l’activitat. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa activitat.


3. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/osa de l’activitat i/o de la instal·lació.


4. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat/instal·lació de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. I, perquè així consti, als efectes de la incorporació a l’activitat de PÀDEL, signo la present
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

 

I. Normes d’ús i accés al lloc

De conformitat amb el que estableix el RGPD 2016/679 (UE) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades facilitades s’ incorporaran a la plataforma i no seran comunicades a tercers fora d'aquest centre i es conservaran mentre sigui usuari de la plataforma i, un cop deixi de ser-ho, i no exerceixi el dret de supressió de les mateixes, fins que hagin transcorregut 5 anys, en virtut de les normatives fiscals d’aplicació.

El centre utilitza la plataforma Tankuam que està al núvol i el Data Center es troba dins de la UE. La gestió informàtica de la mateixa la du a terme KOMPINI TECHNOLOGIES, SL amb CIF B67298166 i domicili a C/ Sant Roc, 35 – 08570 Torelló. KOMPINI TECHNOLOGIES, SL tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, adoptant totes les mesures raonables perquè les dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb el RGPD 2016/679 (UE), podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals, així com revocació del consentiment prestat, dirigint la seva petició centre , acompanyat de document acreditatiu de la seva identitat. Podrà dirigir-se a l'AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna en matèria de protecció de dades.

Amb l'enviament de les seves dades, atorga el consentiment exprés per al tractament de les mateixes amb les finalitats indicades.

 
II. Usuaris

L’accés i/o ús del lloc web d'equipaments guardiola per part de l’usuari implica que aquest accepta plenament les presents condicions generals, així com, si s’escau, les condicions particulars relacionades amb determinats serveis i continguts del lloc web. Si l’usuari no està d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals, s’ha d’abstenir d’accedir al lloc web i d’operar a través d’aquest.
 
III. Ús

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o nocives contra l'AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL o qualsevol tercer.

L’usuari és responsable del compliment de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents condicions generals o de la llei amb relació a la utilització dels serveis. AIGÜES DE BARCELONA es reserva el dret a denegar la utilització dels serveis i retirar les informacions, dades, arxius i altres continguts posats a la disposició de l’usuari, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condiciones generals.
 
IV. Drets de propietat intel·Lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, així com tota la informació i elements continguts i que configuren el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etc.) són propietat de AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL. AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA i KOMPINI TECHNOLOGIES SL, per si mateixa o com a cessionària o llicenciatària, està autoritzada o és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, i en fa reserva expressa, atès que en queda prohibida expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, totalment o parcialment, de cap manera ni per cap mitjà sense l’autorització prèvia de ls titulars, tot això de conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Així mateix, els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública, pertanyen, amb caràcter exclusiu, pel màxim període de temps legalment establert i per a tothom, a AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL.

L’usuari no pot utilitzar les marques registrades per AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL, logotips, noms comercials, dissenys, know how, ni cap altre signe distintiu  sense el consentiment previ i exprés d’aquesta.

L’usuari s’ha d’abstenir d’emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d’accedir a la configuració del lloc web o el seu sistema de seguretat o d’alterar-la.

En cap cas s’ha d’entendre que l’accés i la navegació de l’usuari pel lloc web, o la utilització de serveis oferts a través del lloc web, impliquin una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL.

Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús responsable dels continguts accessibles en el lloc web, garantint el compliment estricte de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, i a fer un ús legítim d’aquests continguts.

Per preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, si un usuari o un tercer considera que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d’un contingut determinat al web, ho ha de notificar a l’empresa indicant:

Les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, ha d’indicar la representació amb la qual actua.
Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial i la seva ubicació al web.
Acreditació d’aquests drets de propietat intel·lectual o industrial.
Declaració en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva responsabilitat exclusiva.

V.Durada i modificació

AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL pot modificar les presents condicions generals, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL pot donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, les prohibicions exposades sobre l’ús dels continguts segueixen vigents.

Així mateix, sempre que ho consideri oportú, AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA O KOMPINI TECHNOLOGIES SL pot modificar unilateralment i sense avís previ l’estructura i el disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o d’ús del lloc web.

VI. Legislació aplicable i jurisdicció 

Les presents condicions generals i la jurisdicció de sometiment de conflictes es regeixen per la legislació municipal, catalana i espanyola. 

* camps obligatoris
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]